Acceptance and commitment therapy ACT

Acceptance and commitment therapy ACT

De afkorting ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Bij ACT gaat u samen met de psycholoog op zoek naar datgene dat u wenst voor uw eigen leven, waar u wil dat uw leven over gaat. Bij ACT wordt daarom gezocht naar de waarden die u heeft, en vervolgens naar het zoveel mogelijk leven naar de betekenisvolle levensrichting. Waarden kunnen op verschillende domeinen van het leven liggen, zoals intieme relatie, familie, vriendschap, werk, ontplooiing en recreatie.

Mogelijke doelen

Binnen ACT wordt aandacht besteed aan een aantal processen:

• ontdek uw levenswaarden, waar draait het in uw leven om?
• wees aandachtig, mindful, ben u bewust van wat er gaande is zonder te oordelen
• gedachten: een gedachte hebben is iets anders dan erin geloven
• onderneem actie vanuit je hart: maak bewuste keuzes
• ervaar pijn zoals die is, de pijn is een feit

De ACT processen zullen maken dat u zich anders zal leren verhouden tot uw lichamelijke sensaties, emoties en gedachten. Doel is meer keuzevrijheid in uw handelen. Centraal staat dat u stopt met vechten tegen de pijn en u richt op dat waar het in het leven echt om draait.

Mindfulness vormt een belangrijk onderdeel binnen de module ACT. Maar wat is dat, mindfulness? Mindfulness betekent letterlijk: meer bewust zijn van wat zich in het hier en nu afspeelt, zonder datgene wat er is te willen veranderen. Dit betekent dat mentale processen als beoordelen, vergelijken, analyseren, controleren en onderdrukken naar de achtergrond verdwijnen.

Hiervoor in de plaats komt een open, nieuwsgierige en onderzoekende houding. Bij mindfulness probeert u volledige aandacht te hebben voor wat zich in het hier en nu voordoet (alles wat u kunt zien, horen, voelen, ruiken en denken), zonder direct te reageren of er iets mee te doen.

Mindfulness richt zich op het ontwikkelen van een andere houding tegenover problemen. Het betekent op een speciale manier oplettend zijn: doelgericht, in het hier-en-nu en niet – veroordelend.

Opbouw

ACT is net als zwemmen of fietsen. U leert het niet door erover te lezen, te praten of ernaar te kijken. Het is ook niet iets wat u kunt leren begrijpen. U leert het alleen door het te ervaren. Hiervoor worden allerlei oefeningen, metaforen en opdrachten gebruikt