Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische (pijn) klachten

Leer ons kennen

Klachtenafhandeling

We doen ons uiterste best om goede zorg te bieden. Toch kan het zijn dat u niet volledig tevreden bent over de behandeling, de bejegening of kan het zijn dat er iets fout gaat tijdens uw behandeling. In dit protocol voor klachtenafhandeling leest u hoe wij om zullen gaan met uw klacht.

Wij hechten er veel waarde aan dat u ons hierover benaderd zodat u tevreden ons revalidatiecentrum verlaat en wij onze zorgverlening -voor u en voor andere cliënten- verder kunnen verbeteren.

Mocht u een klacht hebben of ergens niet tevreden over zijn raden wij aan eerst contact op te nemen met uw behandelaar of uw casemanager om dit kenbaar te maken. Uw behandelaar of casemanager stelt het op prijs de gelegenheid te krijgen met u hierover te praten en om met u te zoeken naar een oplossing.

Locatiemanager

Als u er samen niet uitkomt kunt u uw klacht bespreken met de locatiemanager van de locatie waar u in behandeling bent.

U kunt uw klacht ook schriftelijk aan ons kenbaar maken middels het gebruik van het klachtenformulier op onze website of u kunt hiervoor een formulier opvragen bij uw casemanager.

Klachtenfunctionaris

Als revalidatiecentrum bieden wij u, mocht dit nodig zijn, de mogelijkheid ondersteuning en bemiddeling van uw klacht aan te vragen bij onze klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan u ondersteunen in het op schrift zetten van uw klacht en kan daarna een bemiddelende rol spelen tussen u en de medewerker(s) op uw behandellocatie. De klachtenfunctionaris onderzoekt de mogelijkheden om tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen en streeft er naar de vertrouwensrelatie tussen u en het revalidatiecentrum te bewaren of te herstellen.

De klachtenfunctionaris is verplicht tot geheimhouding en waarborgt uw privacy. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld waarbij de klachtenfunctionaris zich onpartijdig opstelt. De klachtenfunctionaris kan luisteren, ondersteunen en bemiddelen. Maar zij komt alleen in actie als u dat wilt.

De jaarlijkse registratie en rapportage over de klachten gebeurt zonder vermelding van uw persoonlijke gegevens. Het indienen van een klacht heeft geen invloed op de kwaliteit van uw behandeling of verblijf in ons revalidatiecentrum.


Meer informatie vindt u in het Reglement klachtenbehandeling. Tevens kunt u deze ook opvragen bij uw casemanager.

Contact

U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via de post, e-mail of via het klachtenformulier op onze website.

Medinello

T.a.v. de Klachtenfunctionaris
Softwareweg 7
3821 BN  Amersfoort
E-mail: klachtenfunctionaris@medinello.nl

 

Bovenkant formulier

Als u om ondersteuning vraagt bij het op schrift zetten van uw klacht en het u laten helpen en bijstaan door onze klachtenfunctionaris, is ons streven dat de klachtenfunctionaris binnen 5 dagen contact met u opneemt.

Wilt u hiervan geen gebruik maken, dan is het ons streven om u binnen 2 weken u op de hoogte te stellen over de wijze van afhandeling van uw klacht en binnen 4 weken een volledige reactie te geven. Mocht hierin iets mis gaan, laat u ons dit dan weten?

Klacht omschrijving

In de brief zult u de situatie waarin u zit en waarom u een klacht indient zo goed mogelijk moeten omschrijven. Ook beschrijft u hoe er met uw zaak is omgegaan binnen de instelling.

Vermeld in de brief uw complete naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

U dient uw klacht zelf in, maar u kunt bij het opstellen van de klacht en de verdere behandeling ervan, u door onze klachtenfunctionaris laten helpen en bijstaan. Dit zult u wel op het klachtenformulier moeten aangeven.

Geschillencommissie

Indien uw klacht, na behandeling en bemiddeling door de medewerkers van de locatie of de klachtenfunctionaris, niet naar uw tevredenheid is opgelost, is er sprake van een geschil. U kunt uw geschil voorleggen aan de geschillencommissie waar Medinello bij aangesloten is, te weten geschillencommissie EZa te Zeist. Deze geschillencommissie is een onafhankelijke organisatie die een uitspraak doet over de gegrondheid van een klacht. De geschillencommissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en twee leden van wie een met een medische achtergrond. Wanneer een geschil wordt ingediend zal onderzoek worden gedaan naar de oorzaken van de klacht. Afhankelijk van de aard van het geschil wordt door de voorzitter bepaald hoe de commissie tot een uitspraak komt.

Meer informatie over de werkwijze van de geschillencommissie en de contactgegevens kunt u vinden op de website: www.geschillencommissie-EZa.nl

Houd in dit traject rekening met de volgende punten:

  • Medinello vindt het belangrijk dat u tevreden bent over zijn geleverde zorg. Wanneer u open bent over uw ervaringen, helpt u Medinello om dit doel te realiseren.
  • Het samen met een klachtenfunctionaris werken aan het oplossen van uw klacht, zorgt er niet voor dat uw recht tot het indienen van een geschil vervalt.
  • Mocht u een geschil indienen, dan dient u rekening te houden met een termijn van zes maanden waarbinnen de geschillencommissie tot een uitspraak komt. U wordt in dat geval verzocht om de geschillencommissie inzage te geven in uw medisch dossier.