Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische (pijn) klachten

Leer ons kennen

Revalidatiebehandeling

Wanneer je hulp nodig hebt bij herstel of zelfstandig(er) wilt leren leven met de ervaren gevolgen of beperkingen ten gevolge van chronische pijn, kun je in aanmerking komen voor een revalidatiebehandeling. De aanpak van Medinello hierin is uniek. Bij ons kun je terecht voor hulp in verschillende fasen, van uitgebreide tweedelijns zorg tot een eerstelijns traject, nazorg en zelfzorg.

 

Behandeling bij revalidatie

Je kunt naar Medinello door jezelf aan te melden óf door een een verwijzing van jouw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Dit is afhankelijk van de duur en fase van jouw chronische (pijn)klachten. Medinello staat voor een innovatieve maar bewezen effectieve aanpak. Door het streven naar een snelle toegang tot zorg, zo min mogelijk bureaucratie en het gebruik van de nieuwste apparatuur, zorgen wij voor de revalidatiebehandeling die het beste bij jou past.

De revalidatiebehandeling bestaat uit een aantal modules die gezamenlijk als doel hebben om je beter te leren omgaan met de ervaren pijnklachten en de gevolgen daarvan voor het dagelijks functioneren. De behandeling vindt enkelvoudig (1elijns zorg) of interdisciplinair plaats. Je stelt samen met de betreffende therapeut jouw persoonlijke doelen op voor de modules die bij jouw situatie passen.

Revalidatie therapie

Bij Medinello bieden wij als onderdeel van de revalidatiebehandeling een aantal vernieuwende en effectieve zorgproducten aan:

 • MSR | Medisch specialistische revalidatie
 • Eerstelijns zorg
 • Gezond aan het werk
 • Zelfzorg en ondersteuning

Aan de hand van de indicatie van jouw behandeling wordt het meest geschikte zorgproduct gekozen. Daarnaast bieden we een (online) screening mogelijkheid die kijkt welk type zorgverlening bij jou past. Binnen het gekozen zorgproduct stellen wij vervolgens samen met jou persoonlijke doelen op. Gedurende de revalidatiebehandeling monitoren wij jouw ontwikkeling en evalueren we deze periodiek met je waardoor behandeling op maat kan worden geboden.

Een revalidatiebehandeling bij Medinello betekent dat er naast de behandeling die gericht is op het effectief omgaan met jouw (chronische) klachten passend bij jouw levenswijze, ook aandacht is voor (preventieve) leefstijladviezen. Denk hierbij aan zaken zoals bewegen, ontspannen en mindfulness.

Voorbeelden van de behandelmethodiek die wordt ingezet

 • Fysieke training
 • Individuele psychologische begeleiding
 • Pijneducatie
 • Balans in de dag
 • Ontspanning
 • Mindfulness

Acceptance and Commitment Therapy

De afkorting ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Bij ACT gaat u samen met de psycholoog op zoek naar datgene dat u wenst voor uw eigen leven, waar u wil dat uw leven over gaat. Bij ACT wordt daarom gezocht naar de waarden die u heeft, en vervolgens naar het zoveel mogelijk leven naar de betekenisvolle levensrichting.

Waarden kunnen op verschillende domeinen van het leven liggen, zoals intieme relatie, familie, vriendschap, werk, ontplooiing en recreatie.

Medinello uitleg

Mogelijke doelen

Binnen ACT wordt aandacht besteed aan een aantal processen:

De ACT processen zullen maken dat u zich anders zal leren verhouden tot uw lichamelijke sensaties, emoties en gedachten. Doel is meer keuzevrijheid in uw handelen. Centraal staat dat u stopt met vechten tegen de pijn en u richt op dat waar het in het leven echt om draait.

Mindfulness vormt een belangrijk onderdeel binnen de module ACT. Maar wat is dat, mindfulness? Mindfulness betekent letterlijk: meer bewust zijn van wat zich in het hier en nu afspeelt, zonder datgene wat er is te willen veranderen. Dit betekent dat mentale processen als beoordelen, vergelijken, analyseren, controleren en onderdrukken naar de achtergrond verdwijnen.

Opbouw

ACT is net als zwemmen of fietsen. U leert het niet door erover te lezen, te praten of ernaar te kijken. Het is ook niet iets wat u kunt leren begrijpen. U leert het alleen door het te ervaren. Hiervoor worden allerlei oefeningen, metaforen en opdrachten gebruikt.

Hiervoor in de plaats komt een open, nieuwsgierige en onderzoekende houding. Bij mindfulness probeert u volledige aandacht te hebben voor wat zich in het hier en nu
voordoet (alles wat u kunt zien, horen,voelen, ruiken en denken), zonder direct te reageren of er iets mee te doen.

Mindfulness richt zich op het ontwikkelen van een andere houding tegenover problemen. Het betekent op een speciale manier oplettend zijn: doelgericht, in het hier-en- nu en niet – veroordelend.

Module balans in je dag

Iedereen kent wel het gevoel van zich zelf voorbij te rennen. Dagen worden vol gepland met allerlei activiteiten. Na een rustig weekend en voldoende nachtrust kan men er meestal weer tegen aan. Kampt u met chronische pijn of vermoeidheid, dan weet u dat dit niet zo vanzelfsprekend is en blijkt het juist moeilijk om op tijd te stoppen en activiteiten te doseren. En als u zich dan een keer goed voelt, wilt u dit moment zo goed mogelijk benutten. Vaak met het gevolg dat u teveel doet en achteraf de rekening gepresenteerd krijgt

Balans in je dag

Mogelijke doelen

Mogelijke doelen om meer balans in je dag te realiseren zijn:

Het blijkt dat er veel winst te behalen is voor wat betreft de pijnbeleving en het energieniveau wanneer u in staat bent om uw activiteiten te doseren en voldoende rustmomenten in te bouwen. Leren plannen, inschatten of een activiteit haalbaar is en weten hoeveel activiteiten u kunt doen, zonder uzelf over of onder te belasten, is een hele uitdaging. Een uitdaging die binnen de module Balans aangegaan wordt.

Hoe doet u dat?

Een eerste stap is om inzicht te krijgen in uw activiteitenniveau en energieverbruik op een dag of week. Het bijhouden van een activiteitendagboek is een belangrijk middel in dit bewustwordingsproces. Het registreren van activiteiten helpt tevens om zicht te krijgen op wat bij u de energiegevers zijn en wat de energievreters zijn.

Soms wordt zichtbaar dat er veel energievreters zijn en dat er maar weinig activiteiten zijn die u energie opleveren. Dan rijst de vraag hoe kan het activiteiten patroon aangepast worden zodat energie gaat toenemen. Deze vraag komt uitvoerig aan bod binnen de module.

Opbouw

Deze module bestaat uit maximaal 6 individuele gesprekken. In eerste instantie is het doel om inzicht te geven in hoe uw activiteitenniveau over de verschillende dagen eruit ziet.

Vervolgens wordt u geleerd uw activiteiten zodanig te plannen en te doseren dat er een balans gaat ontstaan tussen inspannende en ontspannende activiteiten en er voldoende rustmomenten worden ingepland.

Uiteindelijk is de verwachting dat er door een andere manier van denken en een aangepaste levenswijze u meer energie en ontspanning in uw leven zal geven.

Duur van behandeling

Over het algemeen zal een behandeltraject binnen een periode van 16 weken worden afgerond. Binnen die periode kunt u erop rekenen dat u 3 of 4 keer in de week naar Medinello zult komen. Uw casemanager zal tussentijds met u de behandeldoelen evalueren en indien wenselijk kunnen er aanpassingen binnen het traject volgen. In de laatste fase van het revalidatietraject bereidt u zich voor op de periode na ontslag, waarbij u zich richt op het blijven toepassen van de aangeleerde vaardigheden met behulp van een terugvalpreventieplan. Drie maanden na het beëindigen van het behandeltraject volgt een nazorg afspraak om het geleerde nog eens door te nemen en zo nodig bij te sturen.

“Ik heb geleerd beter met mijn energie om te gaan, bijvoorbeeld door ook te rusten als ik me nog goed voel en niet direct al mijn kruit te verschieten.”

Module gezond aan het werk

Medinello is een zelfstandig behandelcentrum voor poliklinische revalidatie in 12 locaties door heel Nederland. Een multidisciplinair team behandelt hier cliënten met een complexe zorgvraag. Medinello staat garant voor een innovatieve aanpak, gebaseerd op bewezen effectieve behandelmethoden.

Uw medewerker heeft interesse in of is verwezen naar Medinello voor een poliklinische revalidatie behandeling (PRB). Deze zorg kan onder de dekking vallen van de basisverzekering*.

Gezond aan het werk Medinello

Duurzame werkhervatting

Als er sprake is van een arbeidsrelatie en uw medewerker momenteel geheel/gedeeltelijk verzuimt, zal terugkeer naar werk aan bod kunnen komen. Arbeidsre-integratie/arbeidsgerelateerde zorg valt echter niet onder de dekking van de basisverzekering en kan daarom niet binnen de PRB plaatsvinden. Medinello biedt de mogelijkheid om, in aanvulling op PRB, begeleiding bij werkhervatting uit te voeren. Als werkgever bent en blijft u betrokken rondom het ziekteverzuim van uw medewerker.

De PRB richt zich op het herstel van functioneren van uw medewerker. In aanvulling daarop richt deze specifieke interventie zich op duurzame verbetering van kwaliteit van leven, activiteiten, participatie en werkhervatting.

Daarbij ligt de focus altijd op de mogelijkheden met betrekking tot arbeid en niet op de eventueel bestaande beperkingen. De module kenmerkt zich door een persoonlijke en doelgerichte aanpak. Daarbij wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van cliënt en wordt hij/zij ondersteund in het nemen van de regie over de re-integratie. Waar nodig vindt afstemming met werkgever en/of bedrijfsarts plaats.

Inhoud
 • Intake arbeid
 • Contact bedrijfsarts/werkgever
 • 3-5 individuele gesprekken. Eventueel werkplekonderzoek
 • Combigesprek met werkgever en medewerker

De kosten voor de module “Gezond aan het werk” bedragen €950,– €1.250,- excl. BTW.

* De kosten voor de Poliklinische Revalidatie Behandeling (PRB) kunnen vaak vergoed worden door de zorgverzekeraar, met inachtneming van de polisvoorwaarden en eigen risico.

Graded Activity principe

De fysieke training is een groot onderdeel van het gehele programma. U traint ongeveer 15 weken in kleine groepjes (3 tot 5 personen), op 2 vaste momenten in de week. U volgt een individueel trainingsschema waarin houding, spierkracht, uithoudingsvermogen en coördinatie centraal staan.

Graded Activity principe

Mogelijke doelen

Tijdens de trainingen is er aandacht voor het hanteren van grenzen maar ook ontspanning en plezier beleven aan het sporten. Het Graded Activity principe, gedoseerd opbouwen van de belastbaarheid, is terug te vinden in de doelen:

De cliënt krijgt uitleg over de tijdcontingente aanpak, waarbij er volgens een vaste opbouw wordt gewerkt.

Daarnaast wordt besproken dat de pijn/vermoeid-heid vaak geen goede graadmeter meer is. Cliënt krijgt handvaten hoe de signalen van het lichaam te interpreteren en hoe daarnaar te handelen. Vooral de vooruitgang wordt benadrukt..

Start

De training begint met 3 individuele afspraken met de fysiotherapeut. Tijdens de eerste afspraak formuleert u samen de doelen en wordt uitleg gegeven over trainingsprincipes..

Voor afspraak 2 en 3 wordt u verzocht sportkleding mee te nemen, een handdoek en indien u wenst een flesje/bidon water. Binnen deze sessies gaat u samen met de fysiotherapeut, uw basistrainings-programma vaststellen.

Trainingen

Het trainingsprogramma zal gedoseerd, tijdcontin-gent worden opgebouwd gedurende het traject. Dit doet u in overleg met uw begeleidend fysio-therapeut.

Evaluaties

Halverwege en aan het einde van het traject zal er met de fysiotherapeut een evaluatie van de doelen plaatsvinden en waar nodig aangepast. Gaandeweg het traject kunnen de doelen door nieuwe inzichten veranderen. Er zal worden toegewerkt naar het zelfstandig onderhouden c.q. verder opbouwen van de verbeterde belastbaarheid in het dagelijks leven, in werk en in sport..

Module pijneducatie

Met deze module wordt u geïnformeerd over pijn. Het doel is de angst en de onzekerheid omtrent de pijn weg te nemen.

Er komen vragen aan bod, zoals bijvoorbeeld:

 • Wat is pijn eigenlijk?
 • Waarom krijgt de ene persoon wel chronische pijn en de andere niet?
Module pijneducatie

Opbouw

Gedurende de pijneducatie wordt op een heldere, eenvoudige wijze duidelijk gemaakt hoe het pijnsysteem werkt en wat de rol van het brein is. Door middel van illustraties, verhalen en een filmpje wordt uitgelegd hoe het brein functioneert bij mensen met chronische pijn.

U gaat begrijpen waardoor pijn ontstaat en ervaren dat piekeren over pijn niet helpt. Tevens wordt er aandacht besteed aan hoe u zelf effectief kunt werken aan pijnvermindering. Het is een mix van overdragen van informatie en bespreken van uw persoonlijke ervaringen.

Verklaring chronische pijn

Bij het merendeel van de chronische pijnsyndromen, zoals chronische lage rugklachten, whiplash, hoofdpijn, artrose en fibromyalgie, blijkt er sprake van overgevoeligheid van het centrale zenuwstelsel. Normaliter krijgt het brein continue informatie over de spieren, de organen, de gewrichten en de huid. Als er iets mis is geeft het brein een pijnsignaal af.

Bij chronische pijn blijkt er sprake te zijn van abnormale activiteit van het centrale zenuwstelsel. Ook wel ‘centrale sensitisatie’ genoemd. Bij mensen met centrale sensitisatie is er eigenlijk niets mis in het lichaam en toch gaat het alarm voortdurend af en ervaart iemand dus continu pijn.

Bij chronische pijn is het zenuwstelsel dus te scherp afgesteld en het systeem overgevoelig. Stress, angst, teveel aandacht voor pijn en het opkroppen van emoties zijn factoren die de sensitisatie in de hand kunnen werken. Deze verklaring wordt nader uitgelegd en besproken binnen de module Pijneducatie.

Er wordt met elkaar gesproken over wat bij u de factoren zouden kunnen zijn die mede de pijn in stand kunnen houden. U ontvangt alle informatie ook op papier als naslagwerk.