Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische (pijn) klachten

Leer ons kennen

Privacy statement en Cookies

Dit is het Privacy Statement van Medinello. Om u goede zorg te bieden, verwerkt Medinello uw persoonsgegevens.

Medinello vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Medinello veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Waarom heeft Medinello een Privacy Statement?

We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, zorgverzekeringsnummer en BSN.  Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de website van Medinello bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres, welke we anonimiseren.

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met Medinello worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Medinello van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

Van wie verwerkt Medinello persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, of die de website van Medinello bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer cliënten van Medinello. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten, leveranciers of business partners van Medinello.

Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe Medinello omgaat met hun persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn Stichting Medinello Revalidatiezorg, gevestigd aan Databankweg 2A te Amersfoort en de locaties van de Medinello vestigingen, de BV’s. Er is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Stichting Medinello Revalidatiezorg beslist formeel-juridisch of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Waarvoor gebruikt Medinello uw persoonsgegevens?

Medinello mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

 • uw toestemming;
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid; en
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Medinello, waarbij uw belang niet prevaleert.

Medinello verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

Goede zorgverlening

Aanmelding en intake

In het kader van goede zorgverlening registreren wij uw naam en adresgegevens, uw contactgegevens en alle informatie van verwijzer en huisarts die ons in staat stelt de juiste en veilige zorg te bieden. Ook vragen wij uw legitimatiebewijs. We maken nooit een kopie, maar noteren het type document (paspoort, rijbewijs, vreemdelingendocument, identiteitskaart) waarmee u zich heeft geïdentificeerd en nummer. Ook noteren we uw BSN.

Uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres gebruiken wij niet alleen om afspraken voor de intake of behandeling te kunnen maken. Deze gebruiken wij ook om u toegang te verlenen tot de cliëntenportaal van Medinello, waardoor u vragenlijsten (klinimetrie) kunt invullen. De gegevens van de vragenlijsten worden door de betrokken behandelaars geanalyseerd. Hierdoor krijgen wij nog meer zicht op uw klachten en ondersteunt het ons bij het stellen van de indicatie voor multidisciplinaire revalidatie.

Eventueel: bij een eerste bezoek aan de kliniek vragen we of we een foto van u mogen maken voor in het patiëntdossier, zodat alle zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, snel kunnen zien of zij de juiste patiënt voor zich hebben.

Vervolgens vragen wij u uiteenlopende informatie over uw klachten waarvoor u verwezen bent, medicijngebruik, beroep, levensstijl (roken, alcohol- en drugsgebruik), eerder gevolgde behandelingen, uw activiteiten  etc. Dit noemen we de anamnese en valt onder uw intake afspraken. Dit doen we om tot een goede revalidatiediagnose te komen, een goede inschatting te maken van de beste behandeling (bij ons of elders), de risico’s en de verwachtingen.

Alle zorgverleners die direct betrokken zijn bij uw behandeling, hebben toegang tot deze gegevens.

Indien u geen bezwaar maakt, sturen wij uw verwijzer een brief met de uitgevoerde behandelingen en/of advies voor verdere zorgverlening. Als uw verwijzer niet uw huisarts is, sturen wij uw huisarts een kopie van de brief. Tevens sturen wij u een kopie van de brief.

Deze informatie wordt via beveiligde e-mailsystemen gecommuniceerd, per post verstuurd of op papier aan u meegegeven.

Het elektronische patiëntendossier (EPD)

Medinello gebruikt het elektronische patiëntendossier (EPD) Curasoft.

Een EPD is een softwaretoepassing waarbij uw persoons en bijzondere gegevens in digitale vorm bewaard en beschikbaar gemaakt worden. Het doel van een EPD is het huidige zorgproces rondom u te ondersteunen. Daarnaast ondersteunt het Medinello in de werkprocessen, planning, communicatie, dossiervorming en financiën. De gegevens zijn beschikbaar voor uw behandelaren van Medinello, de ondersteunde medewerkers, zoals de medewerkers van de administratie/planning, de financiële administratie en kwaliteitsmanager. Met de ondersteunende medewerkers heeft Medinello een verklaring laten ondertekenen mbt medisch beroepsgeheim. Met Curasoft heeft Medinello een verwerkersovereenkomst afgesloten, welke uw privacy waarborgt. Curasoft voldoet aan de belangrijke standaard voor informatiebeveiliging en heeft zowel de ISO/ICE27001 als de NEN7510 behaald.

Toestemming en informed consent

Soms kan het nodig zijn om medische- en persoonsgegevens op te vragen aan derden, te verstrekken aan derden of telefonisch met derden te overleggen. Bij derden kunt u denken aan uw eerdere behandelaars en/of uw verwijzer. Dit ten einde een goede uitvoering van uw intake of poliklinische revalidatiebehandeling te bewerkstelligen.

Door het volledig invullen van uw naam, adres- en contactgegeven en het ondertekenen van de Medinello Toestemmingsverklaring met uw handtekening, datum en plaats verleent u toestemming aan Medinello tot het digitaal/schriftelijk verstrekken en opvragen van medische- en persoonsgegevens. Ook verleent u toestemming voor telefonisch overleg.

De Medinello medewerker kan slechts ter zake doende (para-)medische gegevens verstrekken aan en opvragen bij uw eerdere betrokken behandelaars.

Medinello vertrekt zonder uw toestemming geen medische of persoonsgegevens aan uw toekomstige behandelaars (buiten Medinello), personen die werkzaam zijn voor instanties als UWV, schadeletselbedrijven, uw gemeente.

Met het ondertekenen van de Medinello toestemmingsverklaring ondertekend u tevens dat u voldoende geïnformeerd bent over de uitkomst van de multidisciplinaire intake en behandelplan, alsmede de te volgen modules. Tevens geeft u daarmee aan dat u de informatie begrijpt, u voldoende tijd hebt gehad om over uw deelname aan de poliklinische revalidatiebehandeling na te denken en u in gelegenheid bent geweest om vragen te stellen. En u geeft ermee toestemming om de poliklinische revalidatiebehandeling bij Medinello uit te voeren. Uw deelname is geheel vrijwillig en kunt u op ieder moment intrekken zonder dat u daarvoor een reden voor hoeft op te geven.

Toestemming machtigingsaanvraag zorgverzekeraar

Sommige zorgverzekeraars stellen in hun polisvoorwaarden als voorwaarde dat de zorgverzekeraar eerst al dan niet akkoord geeft tot het starten van revalidatiebehandeling. Hiervoor dient een machtigingsaanvraag naar uw zorgverzekeraar verstuurd te worden. In de machtigingsaanvraag staan alleen uw medische- en persoonsgegevens vermeld die de zorgverzekeraar van ons nodig heeft ter beoordeling of uw revalidatiebehandeling kan gaan plaatsvinden.

Door het volledig invullen van uw naam, adres- en contactgegeven en het ondertekenen van de Medinello Toestemmingsverklaring machtigingsaanvraag met uw handtekening, datum en plaats verleent u toestemming aan Medinello tot het digitaal/schriftelijk verstrekken de machtigingsaanvraag aan uw zorgverzekeraar.

Declaratie naar zorgverzekeraar

 • Akte van cessie

Voor een directe route van declaratie tussen Medinello en uw zorgverzekeraar vragen wij uw toestemming. Dit doen wij door middel van het invullen van de akte van cessie. Uw naam en adresgegevens, uw contactgegevens, uw zorgverzekeraar en uw verzekeringsnummer staan hier op vermeld. Om toestemming te verlenen wordt u gevraagd het formulier te ondertekenen met uw handtekening, datum en plaats. De medewerker van Medinello ondertekent het formulier ook met zijn/haar handtekening, datum en plaats.

 • Declaratie aan zorgverzekeraar

Voor een correcte declaratie van de behandeling naar uw zorgverzekering hebben wij uw BSN-nummer en polisnummer nodig. Onze medewerkers van de administratie controleren uw NAW-gegevens, de verwijzing, de registraties van de uitgevoerde behandelingen en de akte van cessie en sturen dan de declaraties met de akte van cessie naar uw zorgverzekering.

Als een zorgverzekeraar de juistheid en rechtmatigheid van declaraties wil onderzoeken en dit niet lukt op anonieme wijze of met uw toestemming, dan mag de medische adviseur van de verzekeraar  aan de hand van een zorgvuldige procedure uw dossier inzien. Hierbij zijn zij verplicht te werken volgens het protocol materiele controle van Zorgverzekeraars Nederland.

Meten van behandelresultaten (PROM’s) en ervaringen (Prems)

Wij vragen u om mee te doen met digitale onderzoeken waarmee we effect van de behandeling meten (PROM’s) en uw ervaringen (Prems; Patiëntervaringsonderzoek d.m.v. klanttevredeneheidenquete). Medinello voert deze metingen zelf uit en uw gegevens zijn niet herleidbaar. Mocht er een externe partij of externe partijen hierbij betrokken zijn dan sluiten we een verwerkersovereenkomst met de externe partij(en) die uw privacy waarborgd.

Resultaten van de Proms en Prems kunnen ook gebruikt worden om landelijk uitkomsten te vergelijken. Zo vraagt de inspectie Gezondheiszorg en Jeugd (IGZJ) om gegevens aan te leveren uit de PROM’s en prems. Medinello verstrekt ten allen tijde alleen totaalresultaten, waarbij uw gegevens niet herleidbaar zijn.

Wetenschappelijk onderzoek

Wij vragen u vooraf toestemming om uw gegevens te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek naar onze behandelresultaten. Medinello verricht wetenschappelijk onderzoek om onze resultaten, zowel op korte als op lange termijn te kunnen beoordelen, maar ook om onze programma’s en behandeling verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Anonimisering wordt bewerkstelligd door uw gegevens zodanig te verwerken dat er geen enkele mogelijkheid is tot identificatie van de betrokkenen. Gegevens die voor onze resultaatmetingen gebruikt worden zijn de uitkomsten van de klinimetriemetingen.

Uw gegevens kunnen niet zonder uw toestemming voor wetenschappelijk onderzoek of kwaliteitsdoelen worden gebruikt. Toestemming van u is hiervoor nodig. Op het formulier Toestemmingsverklaring Medinello kunt u aangeven of u er wel of geen bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek of kwaliteitsdoelen worden gebruikt.

Interne en externe kwaliteitscontrole

Onze kliniek wordt jaarlijks bezocht door een extern auditor die controleert of we aan de kwaliteitseisen van het HKZ/ISO keurmerk voldoen. Inzage in patiëntdossiers maakt deel uit van deze kwaliteitsaudit. Wij geven alleen inzage in dossiers waarvan de patiënt vooraf specifiek schriftelijk toestemming heeft gegeven. Dit is ook het geval bij kwaliteitsvisitaties door de beroepsgroep van de medisch specialisten.

Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd kan aangekondigd en onaangekondigd inspecties uitvoeren in de kliniek. Op grond van wettelijke taak voor de Inspectie is hiervoor geen toestemming nodig van de patiënt, desondanks streven wij ernaar deze zoveel mogelijk anoniem te presenteren. De inspecteurs van IGJ hebben een beroepsgeheim.

Klachten en geschillen

Bij het indienen van een klacht bij de klachtenfunctionaris wordt u gevraagd uw klacht zo goed mogelijk te omschrijven. Tevens wordt u gevraagd uw naam, adres- en contactgegevens te noteren.

Dit ten einde dat de klachtenfunctionaris met u in contact kan treden.

De klachtenfunctionaris is verplicht tot geheimhouding en waarborgt uw privacy. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld waarbij de klachtenfunctionaris zich onpartijdig opstelt. Jaarlijks vindt registratie en rapportage over de klachten plaats. Dit gebeurt zonder vermelding van uw persoonlijke gegevens. Voor de afhandeling van klachten of geschillen kan het nodig zijn dat de klachtenfunctionaris van Medinello of de geschillencommissie een afschrift van uw dossier met relevante informatie krijgt. Hiervoor vraagt de klachtenfunctionaris of de externe geschillencommissie eerst uw specifieke, schriftelijke toestemming.

Incidenten, calamiteiten en bijzondere situaties

Voor een systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg is het van belang om onbedoelde gebeurtenissen tijdens het zorgproces, die tot schade aan de patiënt hebben geleid of zouden kunnen leiden (‘incidenten’), te melden en te analyseren. Dit noemen we ook het VIM-systeem (Veilig Incidenten Melden) .

Op grond van de wet mag een arts wel zonder toestemming van de patiënt patiëntgegevens beschikbaar stellen die nodig zijn om het incident te onderzoeken. De gegevens in het meldsysteem zijn niet openbaar, ook niet voor de patiënt. De gegevens kunnen alleen gebruikt worden door de personen die het incident behandelen. Het rapport van de bevindingen is voor intern gebruik; de patiënt krijgt geen kopie en heeft geen recht op inzage in dit rapport. U wordt wel geïnformeerd over het incident en de melding daarvan, dit wordt ook vastgelegd in uw dossier.

Ernstige calamiteiten zijn wij verplicht te melden bij Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd, hiervoor vragen wij geen toestemming. Bij mogelijke uitbraak van infectieziekten zijn wij verplicht uw gegevens door te geven aan de GGD.

Bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. zijn wij eveneens verplicht deze te melden.

Wettelijk verplichtingen

Soms zijn we verplicht om uw  persoonsgegevens aan derden te verstrekken. U moet hierbij denken aan de NZa, politie en justitie, de FIOD-ECD. We controleren dan eerst het doel en controleren of deze aan de wet gestelde eisen voldoet. Wij volgen hierbij ook de door de artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) opgestelde richtlijnen.

Marketing en communicatie

Op onze Medinello website maken we gebruik van functionele cookies van Google analytics en Hotjar. We hebben ip-adressen ge-anonimiseerd en hebben een bewerkersovereenkomst met beide partijen. Er wordt geen informatie met Google gedeeld.

Voor verwijzers is er een verwijsformulier, waarvan de gegevens niet digitaal worden bewaard.

Ditzelfde geldt voor het screeningsformulier wat door u ingevuld kan worden.

Indien u het klachtenformulier invult, komt dit formulier terecht in de mailbox van onze klachtenfunctionarissen. Zij worden op deze wijze van uw klacht op de hoogste gesteld en kunnen contact met u opnemen.

Cookies Manychat

Voor het gebruik van de chatapplicatie Manychat op onze website, plaatsen wij cookies wanneer je hier akkoord voor geeft. Dit doen we zodat je de chat optimaal kunt gebruiken. We slaan de historie van de chats op om je beter van dienst te kunnen zijn. Dit doen we totdat jij je afmeldt. Je kunt je ieder moment afmelden en hebt recht op inzage van de gegevens die wij verzamelen.

Manychat maakt gebruik van Facebook. Facebook heeft inzicht in wat er besproken wordt in Manychat. Dit komt omdat je gebruik maakt van de chat onder je Facebook profiel.

Bewakingscamera

Op/in sommige van onze gebouwen hangen bewakingscamera’s. Het doel van de opnamen met deze camera’s is preventie en controle, om te zorgen voor veilige zorg. Gemaakte opnamen vallen niet onder het medisch dossier van een patiënt. Dit maken we kenbaar door borden bij de ingang.  Opnames worden kortdurend bewaard (max 4 weken). Alleen de locatiemanger / lokale directie heeft toegang tot deze beelden.

Hoe gaat Medinello met uw persoonsgegevens om?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om. Hiervoor heeft Medinello een beleidsdocument opgesteld.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag

0900-2001201

Veilig

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft Medinello passende technische en organisatorische maatregelen. Het electronische patiëntendossier Curasoft voldoet aan de belangrijke standaard voor informatiebeveiliging en heeft zowel de ISO/ICE27001 als de NEN7510 behaald. De computers van Medinello zijn alleen toegankelijk met een persoonlijk wachtwoord. Dit wachtwoord is alleen bij de medewerker zelf bekend. Het wachtwoord wijzigt periodiek, om de 3-4 maanden. Tevens zit op Curasoft een extra schermbeveiliging. Na een aantal minuten niet gebruik maken van Curasoft, sluit het programma zich. En moet de medewerker opnieuw inloggen.

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen Medinello niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben.

Onze elektronische zorgsystemen, waarin uw medische gegevens staan, zijn op verschillende wijze beveiligd met o.a. toegangsbeperkingen, logging, etc. Wij werken uitsluitend met systemen en partijen die voldoen aan de eisen van de NEN7510/ISO 27001. Ook zorgen we voor maatregelen tegen verlies van gegevens zoals backups, tegen brand en verlies of diefstal.

Andere voorbeelden:

 • Papieren dossiers worden opgeslagen in afgesloten kasten en ruimten die brandwerend zijn.
 • Voor medewerkers en ingehuurde derden hebben we een gedragscode opgesteld.
 • Medinello wordt periodiek onderworpen aan privacy en security audits
 • Medewerkers bevatten voldoende kennis in het voorkomen van beveiligingsincidenten en gebruik van de meldcode datalekken in het geval er ondanks alle maatregelen toch misbruik is gemaakt van uw gegevens.
 • Waar het kan wordt gebruik gemaakt van uitwisselingssystemen, versleuteld e-mailverkeer en speciale beveiligde apps zoals Siilo.

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Vertrouwelijk

We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Medinello is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit ook eveneens voor derden die door Medinello zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Medinello bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

Medinello] kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleend Medinello  haar medewerking.

Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Medinello zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt getekend waarin u toestemming geeft voor de doorgifte.

Persoonlijk contact met Medinello

Veel contacten tussen u en Medinello verlopen telefonisch, via formulieren,  e-mail en mogelijk soms via social media. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

Op verschillende manieren contact

Steeds vaker hebben cliënten/patiënten via e-mail, Social media (Facebook, Twitter) of via www.medinello.nl contact met Medinello. Ook sms en chatten wordt ingezet. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen maar ook van Medinello. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door Medinello worden verwerkt. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Bellen met Medinello

Als u ons belt of wij u bellen kunnen we het telefoongesprek opnemen. Dat doen we om onze medewerkers te kunnen trainen, coachen en beoordelen en om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren zodat we u beter van dienst kunnen zijn.

Bezoek aan de website van Medinello

Als u onze website bezoekt, registeren we uw IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Hieronder leest u waarvoor we deze gegevens gebruiken.

Wat doen we met uw IP-adres?

Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u internet met uw mobiele telefoon. Zonder IP-adres kunt u niet internetten. Medinello houdt IP-adressen bij om u te behoeden voor internetfraude. De IP-adressen zijn geanonimiseerd.

Wat doen we met uw bezoekgegevens?

Op de websites van Medinello worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door de website van Medinello klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag, voor fraudebestrijding en om persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Deze gegevens zijn anoniem en dus niet te herleiden naar een individu.

Welke cookies gebruiken we?

We hebben een opsomming gemaakt van de cookies die geplaatst worden op uw computer:

 • doubleclick.net
 • facebook.com
 • hotjar.com
 • Medinello.nl
 • Linkedin.com

Wat doen we met cookies?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” van Google en Hotjar op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke. We gebruiken deze cookies voor het verbeteren van onze website, om zo een betere gebruikservaring te kunnen bieden.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Cookies LinkedIn

LinkedIn cookies worden gebruikt door middel van de LinkedIn share button op onze website. Met de cookies wordt gemeten welke pagina’s de gebruiker bezoekt. Met deze informatie kunnen wij je nog beter van dienst zijn. We slaan de cookies op totdat jij je afmeldt. Je kunt je ieder moment afmelden en hebt recht op inzage van de gegevens die wij verzamelen.

Wat zijn uw rechten?

Wanneer Medinello persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken

Medinello verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.

Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

Inzage in uw gegevens

Bent u cliënt van Medinello en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen. U kunt bij uw casemanager of locatiemanager de werkwijze hiervan opvragen.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

Wanneer wij inhoudelijk niet eens zijn met de correctie, bieden wij u de mogelijkheid om een verklaring toe te voegen aan uw medisch dossier.

Recht op gegevenswissing

Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Medinello  onrechtmatig is.

Recht van bezwaar

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Medinello kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Recht op dataportabiliteit

Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via uw case- of locatiemanager. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Instellen klikgedrag

We houden uw klikgedrag bij via het programma Hotjar. We hebben alle gegevens die we verzamelen om het klikgedrag van onze sitebezoekers geanonimiseerd, we kunnen hierdoor zien wat de massa doet en niet hetgeen u als individu doet. Deze gegevens zullen maximaal 24 maanden bewaard worden, hierna zullen alle gegevens worden verwijdert.

Over dit privacy statement

Medinello kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 8 mei 2018. De meest recente versie vindt u altijd op www.Medinello.nl.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op:

 

Medinello

Databankweg 2A

3821 AL  Amersfoort

Tel.nr: 088-5670110

admin@medinello.nl