Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische (pijn) klachten

Leer ons kennen

Vergoedingen Medinello Revalidatiezorg

De vergoeding van een revalidatieprogramma bij Medinello is afhankelijk van de type zorg die je nodig hebt (en past bij jouw profiel) én of er een contract met de verzekeraar is. Meer informatie over jouw verzekering vind je bij de aangesloten verzekeraars. Hieronder vind je een overzicht van de vergoeding per type zorg:

Medisch specialistische revalidatiezorg

De medisch specialistische revalidatiezorg (MSR) van Medinello valt onder de basisverzekering voor ziektekosten en is daarmee voor iedereen toegankelijk. Op basis van een verwijzing van een huisarts of medisch specialist kan het Medinello MSR revalidatieprogramma worden ingezet. Indien voldaan wordt aan de inclusiecriteria, wordt het programma volledig dan wel gedeeltelijk vergoed vanuit uw zorgverzekering (m.u.v. het wettelijk eigen risico).

In sommige gevallen (op basis van polisvoorwaarden) moeten we na de intake een akkoord verkrijgen van jouw zorgverzekeraar vóór de start van de behandelfase. Wij vragen een akkoord voor productcode(s), zogenoemd DBC code. De aangevraagde code sluit aan bij de verwachte inzet van zorg die in de behandelfase van toepassing is en betreft de verwachte zorginzet die met jou afgestemd is in het behandelplan. Na akkoord voor de aangevraagde DBC kan de behandelfase zoals afgesproken ingepland worden.

Daarnaast kan het zijn dat uw zorgverzekeraar de factuur van de goedgekeurde DBC (op basis van 100% van het NZA tarief) slechts gedeeltelijk vergoedt. Met uitzondering van het eigen risico, is het eventueel niet vergoede deel (het deel “eigen bijdrage”) van de factuur voor rekening en risico van Medinello. In geval van een zorgovereenkomst gelden de tariefafspraken die gemaakt zijn tussen de zorgverzekeraar en Medinello. Ook op basis van deze overeenkomsten wordt niet 100% van het NZA tarief vergoed maar een lager percentage.

Een factuur van Medinello voor MSR. Wat nu?

Bij enkele verzekeraars loopt de factuur via de cliënt. In dat geval ontvangt u van Medinello de gehele factuur, welke u zelf indient bij uw zorgverzekeraar. U doorloopt vervolgens de aangegeven stappen, welke in een begeleidend schrijven worden meegestuurd. Indien nog van toepassing betaalt u uitsluitend het wettelijk eigen risico. Medinello factureert conform de vastgestelde tarieven van de NZA.


Vergoeding 1e lijnszorg

Fysiotherapie & BasisGGZ

Fysiotherapie wordt in de meeste gevallen vergoed vanuit aanvullende verzekeringen. Voor herstelzorg post-Covid gelden andere afspraken. Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen kunt je nalezen in de polisvoorwaarden van jouw verzekeraar, vaak onder fysiotherapie, beweegzorg of paramedische zorg. Ben je niet zeker van de voorwaarden van jouw verzekeraar? Neem gerust contact op met Medinello voor vragen m.b.t. vergoedingen.

Ergotherapie

Vanuit de basisverzekering hebben verzekerden recht op vergoeding van tien uur ergotherapie per jaar. Na deze tien uur kan aanspraak worden gemaakt op een aanvullende verzekering. Bij vergoeding vanuit de basisverzekering is het jaarlijks vastgestelde eigen risico van toepassing.

Let op: M.u.v. “Zorg en Zekerheid” heeft Medinello met alle zorgverzekeraars een overeenkomst voor eerstelijns fysiotherapie en/of ergotherapie. Voor Zorg en Zekerheid ontvang je de declaratie van Medinello, welke op basis van uw polisvoorwaarden mogelijk gedeeltelijk worden vergoed.

BasisGGZ

Vanuit de basisverzekeringen wordt generalistische basis GGZ vergoed als je lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen hebt. Of bij stabiele chronische problematiek. Bij vergoeding vanuit de basisverzekering is het jaarlijks vastgestelde eigen risico van toepassing.

Medinello heeft niet met alle zorgverzekeraars een overeenkomst voor basisGGZ. In dat geval ontvang jij de rekening van Medinello. Deze dien je vervolgens zelf bij jouw zorgverzekeraar in. In dat geval zal er mogelijk gedeeltelijke vergoeding plaatsvinden. Een eventueel verschil is voor jouw eigen rekening. Heb je hier nog vragen over? Neem dan contact op met Medinello.


Gezond aan het Werk

Voor ons “gezond aan het werk” zorgprogramma wordt een offerte gestuurd aan de werkgever en/of arbodienst indien er een contract is. De bedrijfsarts of arbodienst kan bepalen in welke mate er een vergoeding mogelijk is voor een herstelprogramma of behandeling. Medinello bespreekt dit met de betreffende persoon of dienst.

De belangrijkste inclusiecriteria zijn:
  • Pijnklachten aan het houdings- en bewegingsapparaat.
  • Onvoldoende resultaat eerdere fysiotherapie en/ of psychologie / POH-GGZ.
  • Duur klachten > 3 maanden.
  • Aanwezigheid van psychosociale herstelbelemmerende factoren.

Op grond van de Zorgverzekeringswet dient elke zorgverzekeraar de poliklinische revalidatiebehandeling van Medinello te vergoeden. Een overeenkomst tussen uw zorgverzekeraar en Medinello is hiervoor geen voorwaarde.

Eigen risico

Zoals bij alle specialistische zorg is op de vergoeding van 2elijns zorgprogramma’s van Medinello (intakefase en behandelfase) de eigen risico regeling van toepassing. Er wordt dus een aanspraak gemaakt op jouw eigen risico. Voor meer informatie over vergoedingen kun je uiteraard contact opnemen met Medinello. We helpen je graag verder met je aanvraag.

Aanvullende dienstverlening

Voor een optimale re-integratie van een werknemer kan het zinvol zijn om het programma “gezond aan het werk” te kiezen, óf de aanvullende module hiervan binnen het MSR programma in te zetten. De kosten hiervan worden niet vergoed door de zorgverzekering. Indien van toepassing zal Medinello hiervoor een (aanvullende) offerte opstellen voor de werkgever.

Privacy

De privacy van onze cliënten is volledig gewaarborgd. Vertrouwelijke informatie wordt uitsluitend tussen de behandelende professionals uitgewisseld. Zij hebben een geheimhoudingsplicht. De huisarts of bedrijfsarts krijgt alleen gedetailleerde informatie als jij dat wilt. De werkgever ontvangt géén medische gegevens. Jij hebt als cliënt altijd het recht om jouw vertrouwelijke dossier in te zien.